Menu
Mělník

Archeologie

Ceník archeologických a zoologických výzkumů pro právnické osoby platný od 1. 1. 2018.

Výkon státní správy na úseku archeologie
zajišťovaný Regionálním muzeem Mělník, příspěvkovou organizací Středočeského kraje

Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace zajišťuje výkon státní památkové péče na úseku archeologie na základě Povolení k provádění archeologických výzkumů ve smyslu ustanovení § 21, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, v platném znění pozdějších předpisů uděleném Ministerstvem kultury ČR pod čj. 15835/2002 ze dne 6. 3. 2003 a na základě Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů ve znění § 21, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči v platném znění, uzavřené mezi Akademií věd ČR zastoupené PhDr. Petrem Nejedlým a Regionálním muzeem Mělník, příspěvkovou organizací zastoupeným ředitelkou Mgr. Jitkou Královou ze dne 15. 4. 2003.

Kontakty 

V současné době není v muzeu obsazeno místo archeologa. Po dobu nepřítomnosti vyřizuje žádosti Ústav archeologické památkové péče středních Čech:

Kontaktní osoba pro administrativu žádostí a vyjádření o stavbě: Mgr. Johana Stanovská: 606 615 417, vyjadreni@uappsc.cz
Terénní archeologický výzkum: Mgr. Miloš Roháček: 702 007 652, milos.rohacek@uappsc.cz 

Sídlo archeologického pracoviště:

Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
Mobil: 723 798 665
Tel.: +420 315 630 922
e-mail: svobodova@muzeum-melnik.cz
 

Personální zajištění archeologického pracoviště:

V současné době hledáme archeologa/archeoložku do našeho týmu
podrobnosti o výběrovém řízení zde: bit.ly/3DhzV8B

Informace pro stavebníky

Formulář pro oznámení stavební činnosti ke stažení zde
Dohoda o provedení ZAV pro rodinný dům ke stažení zde

Vymezení působnosti muzea
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace provádí archeologickou památkovou péči podle zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči v platném znění, na základě povolení Ministerstva kultury ČR a dohody s Akademií věd ČR, na území pravého břehu řeky Labe, v rozsahu bývalého okresu Mělník mimo kat. ú. Mlékojedy od 1. 7. 2003. V této oblasti působí stavební úřady se sídlem v Byšicích, Mělníku (část agendy), Mšeně, Neratovicích (část agendy)a Všetatech. Na území na levém břehu Labe provádí záchranné archeologické výzkumy a veškerou činnost spojenou se stavebními záměry Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, Praha 1.

Stavební záměry
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace se vyjadřuje ke stavebním záměrům od rodinných domků až po rozsáhlé plošné a liniové stavby. Připravuje písemná vyjádření pro stavební řízení a odborné posudky. Realizuje záchranné archeologické výzkumy i předstihové záchranné archeologické výzkumy na lokalitách ohrožených stavební a jinou činností v oblasti rodinných domků, staveb pro individuální využití i staveb pro komerční využití. Archeologické výzkumy na ploše určené ke stavbě pro komerční využití jsou hrazené investorem. Ve všech uvedených případech je povinností stavebníků v předstihu oznámit zahájení stavebních akcí Regionálnímu muzeu Mělník, p. o. jako oprávněné organizaci, (cca 3 neděle), aby mohlo reagovat na jednotlivé investorské záměry a dopředu vědělo, které z akcí budou realizovány. Investor musí strpět provedení záchranného archeologického výzkumu. Zároveň před zahájením záchranného archeologického výzkumu jsou obě strany povinny uzavřít dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu. Splněním podmínky (umožnění záchranného archeologického výzkumu na lokalitě ohrožené stavební činností) je získání Expertního listu ke stavbě, který je součástí kolaudačního řízení. Podle zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči jsou stavebníci povinni nahlásit stavební akce vždy také Archeologickému ústavu AV ČR v.v.i. v Praze.
 

Charakteristika archeologické podsbírky

Sbírka Regionálního muzea Mělník 
Počet ev. čísel 26367 (vyřazeno: 0) 
Archiválie: Ne 
Kult. památky: Ne 
Území: Sbírka zahrnuje pouze nálezy z území regionu Mělnicka (dnešního území okresu Mělník), včetně Kralupska a Neratovicka. 
Období: Sbírka dokumentuje období od starší doby kamenné až po novověk. 

Předměty
Od vzniku muzea v roce 1888 to byly především archeologické nálezy, které položily základ celé dnešní sbírce Regionálního muzea Mělník, příspěvkové organizace. Mezi první badatele, kteří se věnovali území dnešního okresu Mělník patřili V. Krolmus, J. L. Píč a J. Matiegka. Jejich nálezy se staly základem archeologické sbírky muzea. Z lokálních badatelů to pak byli zejména učitelé, kteří se zasloužili o záchranu mnoha archeologických památek a rozšíření muzejních sbírek. Ti prováděli nejen nahodilé sběry v okolí, ale také již systematičtější záchranné činnosti. Mezi nimi vynikali R. Šanovec a B. Čermák, který byl autorem popisu muzejní pravěké sbírky. První popis před ním provedl kustod Jan Welzl v první zprávě muzejního spolku. V 90. letech byly získány předměty z výzkumů v Hoříně a v Brozánkách. Na začátku 20. století počala muzejní činnost ochabovat a k oživení v archeologii došlo až ve 30. letech.
Situace se podstatně změnila po roce 1960, kdy vznikl okres Mělník přibližně v dnešní rozloze. Součástí muzejních archeologických sbírek se stala sbírka z muzea v Kralupech nad Vlt. a z muzea v Liběchově. Tím byla sbírka muzea v Mělníku podstatně rozmnožena. K 1. 1. 1966 byla provedena podrobná inventarizace a ve sbírce zůstaly pouze nálezy z území dnešního okresu Mělník. V 60. letech přibyly nálezy paleolotického materiálu z Mlazic, rozsáhlejší neolitické sběry z Liběchova a Jenichova, knovízský sídlištní materiál z Nelahozevsi, Brozánek a Vysoké Libně, dále materiál z halštatského a laténského sídliště u Vliněvse - Posadovic a z hrobů u Hořína. Nejrozsáhlejším přírůstkem se však staly sbírky ze zrušeného muzea v Kostelci nad Labem. Na Mělník však pouze přišly nálezy z území okresu Mělník, ostatní nálezy přešly do muzea v Brandýse nad Labem. Do sbírek se v té době převodem a výměnou dostaly také předměty z Mělnicka, které byly v jiných institucích (NM Praha, Muzeum hl. m. Prahy, muzea Litoměřice, Přelouč a také AU ČSAV).Výměnou za vyřazený materiál byla získána školní sbírka z Vepřku a další přírůstek tvořily dary jednotlivců (F. Porš, V Maštalíř, J. Kubeš, J. Němec). Konečně významným zdrojem byla i vlastní sběrná činnost muzea a jeho dobrovolných pracovníků (V. Fencl, O. Sobota, M. Macháček).
Následná 70. léta byla především ve znamení bohaté průzkumné, záchranné a akviziční činnosti V. Fencla a jeho spolupracovníků, která významným způsobem obohatila fond muzea. Větší celky přineslo mělnickému muzeu dále převzetí školní sbírky z Neratovic - 1. ZDŠ, části sbírky dr. J. Vaňka z Prahy a sbírky J. Kostky z Neratovic. V tomto období vynikají celky eneolitu z Nových Ouholic, záchranný výzkum sídliště kultury mohylové/knovízské z Horních Počapel, bohatý materiál z knovízských sídlišť v Nelahozevsi, v Dušníkách nad Vlt. a ve Vepřku a nálezy z výstavby sídliště v Kralupech.
V 80. letech tvořil hlavní přírůstek neslovanský materiál z výzkumů ARÚ ČSAV Praha na Hradsku a převzatá sbírka Památníku J. L. Píče ve Mšeně. O další výrazné přírůstky se zasloužil předáním své sbírky učitel J. Němec ze Mšena, který předal i kolekci z Lobče, vytvořenou řed. školy A. Jechem a jeho synem dr. Č. Jechem. Z muzea v Roztokách byla předána část mělnické sbírky dr. J. Vaňka z Prahy. Z dobrovolných spolupracovníků obohacovali dále sbírky V. Fencl, a J. Kastka. Z muzea v Litoměřicích byly předány věci mělnického původu. Tyto akvizice doplnila vlastní záchranná výzkumná činnost. V následujícím období tvoří poslední významné přírůstky převod mělnických sbírek z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.
 

Přehled nemovitých archeologických kulturních památek v okrese Mělník

Archeologický dohled Regionálního muzea Mělník, příspěvkové organizace nad vybranými objekty zařazenými do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky na území okresu Mělník:

Hradsko, hradiště č. rejstříku 27051/2-1452

* sídliště ze starší, mladší a pozdní doby kamenné, výšinné sídliště ze starší doby bronzové, opevněné sídliště v mladší až pozdní době bronzové, raně středověké hradiště ležící nad údolím Pšovky, jedno z možných lokalizací hradu Canburgu

* ohroženo orbou, zástavbou obce a amatérskými výkopy

Jeviněves,hradiště Hrádek, č. rejstříku 33756/2-1450

* výšinné sídliště, fortifikace, raně středověké hradiště ? nebo starší, leží na ostrožné nad obcí, dosud blíže nedatované

* ohroženo těžbou dřeva a amatérskými výkopy

Kozly, hradiště, č. rejstříku 27794/2-3922

* opevněné blatné hradiště, dosud blíže nedatované, pocházející pravděpodobně z doby halštatské nebo raně středověké

* ohroženo orbou a dalšími lidskými činnostmi, amatérskými výkopy

Kralupy nad Vltavou, Minice, hradiště minické, č. rejstříku 34849/2-1451

* mladohalštatské hradiště ležící na ostrožně nad údolím Rusalky a Zákolanského potoka, jeho existence cca 70 let

* ohroženo především orbou, amatérskými výkopy a jinými zásahy

Mělník, Městské opevnění, Pražská brána, č. rejstříku 36755/2-1355

* raně středověké hradiště ležící pravděpodobně na území historického jádra města a zámku; na přelomu 9. a 10. století opěrný bod nejstaršího státního útvaru pražských Přemyslovců

* ohroženo stavebními úpravami a jinými zásahy

Mělník, měšťanské domy a radnice

* středověké domy a radnice se sklepy převážně z období gotiky v oblasti náměstí Míru a Svatováclavské ulice:

- náměstí Míru 1 (radnice) - číslo rejstříku 17457/2-1360

- náměstí Míru 3 - číslo rejstříku 26709/2-1361

- náměstí Míru 4 - číslo rejstříku 27987/2-1362

- náměstí Míru 5 - číslo rejstříku 45718/2-1363

- náměstí Míru 6 - číslo rejstříku 38113/2-1364

- náměstí Míru 7 - číslo rejstříku 17207/2-1365

- náměstí Míru 8 - číslo rejstříku 31745/2-1366

- náměstí Míru 9 - číslo rejstříku 41525/2-3646

- náměstí Míru 10 - číslo rejstříku 46636/2-3647

- náměstí Míru 12 - číslo rejstříku 24069/2-1367

- náměstí Míru 26 (banka) - číslo rejstříku 36825/2-3653

- náměstí Míru 30 - číslo rejstříku 24947/2-3654

- náměstí Míru 50 - číslo rejstříku 21753/2-1368

- náměstí Míru 54 (klášter) - číslo rejstříku 28351/2-1357

- Svatováclavská ulice 13 - číslo rejstříku 26792/2-3648

- Svatováclavská ulice 14 - číslo rejstříku 24408/2-3649

- Svatováclavská ulice 19 (zámek) - číslo rejstříku 17853/2-1359

- Svatováclavská ulice 21 - číslo rejstříku 13463/2-3651

- Svatováclavská ulice 22 - číslo rejstříku 33975/2-3652

- Svatováclavská ulice 24 - číslo rejstříku 100222

- U tanku 83 - číslo rejstříku 34783

 Kostel sv. Petra Pavla - číslo rejstříku 27986/2-1356

* ohroženo stavebními úpravami a jinými zásahy

Nosálov/Doubravice, Sellnerovo hradiště, č.rejstříku 23808/2-3921

* raně středověké hradiště nebo mladší opevněný objekt, ostrožna nad Strenickým potokem a Žákovou roklí

* ohroženo orbou

Vidim, tvrz Starý zámek, č. rejstříku 46194/2-3924

* zbytek středověké tvrze z cca 15. století, leží JZ od Horní Vidimi ve svahu pod hájovnou, blíže nedatovaná

* ohrožena těžbou kamene, dřeva a amatérskými výkopy

Vysoká, Bosyně, tvrziště (hrad) Harasov, č. rejstříku 37943/2-3923

* středověké hradiště ? Ležící na ostrožně nad rybníkem (JZ od rybníka) s viditelnou fortifikací, blíže nedatované

* ohroženo těžbou dřeva i amatérskými výkopy

Regionální muzeum Mělník,
příspěvková organizace
nám. Míru 54, 276 01 Mělník

Tel.: 315 630 936
E-mail: pokladna@muzeum-melnik.cz

Otevřeno celoročně:
út - ne 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

Více...

 

Sociální sítě

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Podporují nás


nahoru