Menu
Mělník

Muzeum Mělník

Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů (dále jen „Zásady“)

Cílem těchto Zásad vydaných Regionálním muzeem Mělník, příspěvkovou organizací, se sídlem nám. Míru 54, 276 01 Mělník, IČ: 00066567 (dále jen jako „muzeum“) je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou možnosti zabezpečení těchto údajů.

1. Jak a jaké osobní údaje od Vás shromažďujeme a po jakou dobu je zpracováváme?

Osobní údaje získáváme v souladu s dalšími právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“). Vedeme databázi osobních údajů a jsme správci těchto údajů. Osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme:

na základě zákona, při kterém je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování Vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná především o zpracování nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy, splnění naší právní povinnosti, hájení našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

na základě Vašeho souhlasu, souhlas se zpracováním můžete odmítnout anebo ho můžete kdykoliv odvolat.

Shromažďujeme osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (identifikační údaje), osobní údaje umožňující nám kontakt s Vámi (kontaktní údaje), a další informace související s našimi vztahy:

Identifikačními osobními údaji se rozumí Vaše jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, národnost, věk, pohlaví;

Kontaktními osobními údaji se rozumí zejména Vámi uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace;

Konkrétní rozsah Vašich shromažďovaných osobních údajů je vždy specifikován v konkrétním udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů. Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit externí subjekty, které pro nás zajišťují administrativní anebo odbornou, popř. technickou podporu, anebo provádějí marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (dále jen jako „zpracovatelé“). Jak muzeum tak zpracovatelé nemají úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje zpracováváme v případě zákonného zpracování po dobu stanovenou právními předpisy, v případě dobrovolného zpracování pak po dobu uvedenou v souhlasu.

2. Z jakých zdrojů Vaše osobní údaje získáváme?

Přímo od Vás při přihlášení se k odebírání informací či služeb;

Od dalších subjektů, pokud jste k tomu dal/a svůj souhlas;

Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.

3. K jakým účelům Vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme?

Pro účely provádění činností muzea a za účelem informování veřejnosti o těchto činnostech (tj. především rozesílání newsletteru, pozvánek na programy, projekty a výstavy).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy, kdy půjde o uzavření vzájemného smluvního vztahu. Proto budeme potřebovat Vaše osobní údaje např. při uzavření darovací nebo kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo smlouvy o pracovním poměru, smlouvy o spolupráci a jiné.

Splnění právní povinnosti správce
Některé osobní údaje jsme povinni zpracovávat z důvodu splnění naší právní povinnosti, dané platnou legislativou.

V našem případě se jedná zejména o:

zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb., v platném znění;

zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění;

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů;

zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

a další platné právní předpisy v oblasti ochrany národního kulturního dědictví. Plníme ale také další povinnosti, dané např. pracovně právními předpisy, zákonem o zadávání veřejných zakázek, zákonem o účetnictví, zákonem o finanční kontrole a dalšími předpisy, které se nás týkají.

Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Muzeum je institucí založenou ve veřejném zájmu, tento zájem veřejnosti je zakotven v jeho zřizovací listině. Muzeum plní na tomto poli úkoly v oblasti archivace, vědeckého a historického výzkumu – získává, shromažďuje, trvalé uchovává, eviduje, odborné zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti sbírky muzejní povahy, provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj týkající se sbírek a prostředí, ze kterého jsou získávány sbírkové předměty. Rovněž ve veřejném zájmu šíří výsledky výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování, muzejních výstav a muzejních programů, metodiky nebo převodu technologií.

Muzeum spravuje historický knižní fond, zámecké knihovny, odbornou veřejnou knihovnu a archiv zvláštního významu. Také poskytujeme veřejné knihovnické služby, provádí výměnu publikací s domácími i zahraničními institucemi. Jsme poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb v oblasti kultury.

Muzeum je jednou z organizací oprávněných rozhodovat ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování pro účely oprávněných zájmů muzea nebo třetí strany
Naše prostory hlídáme kamerovými systémy z preventivních důvodů a z důvodu našeho oprávněného zájmu, abychom mohli našim návštěvníkům a cenným sbírkám zajistit bezpečné prostředí. Dbáme na to, aby kamerové systémy nezasahovaly do soukromí našich zaměstnanců a návštěvníků.

Naším oprávněným zájmem je také přímá komunikace s našimi klienty a partnery, kterých si velice vážíme. Bez této přímé komunikace bychom nemohli naplňovat své poslání ani povinnosti, které plníme ve veřejném zájmu.

Fotografie a videa z akcí muzea
Akce, které pořádáme pro veřejnost, dokumentujeme pomocí fotografií i případně natáčení videí. Vybrané fotografie a videa pak dále zveřejňujeme na našich webových stránkách nebo na profilech na sociálních sítích nebo fotogaleriích dostupných na internetu. Fotografie jsou také v malé míře zpřístupňovány oficiálním médiím.
Jedná se o běžné dokumentování akcí, které je možné provádět (mimo jiné i na základě této informace) bez Vašeho výslovného souhlasu. Dbáme na to, aby naši návštěvníci, kterých si nesmírně vážíme, nebyli zobrazování v obtěžujících nebo nedůstojných situacích, obzvláště, jedná-li se o děti. Pokud ale zjistíte, že byla zveřejněna fotografie nebo video, které by Vás zachycovaly způsobem, který Vám nevyhovuje, prosíme, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.
Pokud by Vaše fotografie měla být zveřejňována např. ve spojení s Vaším jménem, požádali bychom Vás o udělení souhlasu s takovým zpracováním.

4. Jakým způsobem zajišťujeme ochranu Vašich osobních údajů?
Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Příjemci námi zpracovávaných osobních údajů jsou naši oprávnění zaměstnanci nebo zpracovatelé - naši smluvní partneři, kteří nám pomáhají zajišťovat provoz muzea a poskytují nám software. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům můžeme poskytnout Policii ČR nebo dalším orgánům činným v trestním řízení na základě jejich písemné žádosti. Naše databáze s nikým nesdílíme, nepředáváme je a ani neprodáváme.

5. Existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
Pokud zpracováváme Vaše data na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Nebude se však týkat našeho práva zpracovávat Vaše údaje v době před tímto odvoláním.

6. Jaký přístup máte ke svým osobním údajům a jaké jsou naše povinnosti?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, si můžete vyžádat
písemně – osobně v sídle organizace
nebo poštou na adresu sídla organizace
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje,
nám. Míru 54, 276 01 Mělník

e-mailem: muzeum@muzeum-melnik.cz
telefonicky na tel. čísle: 315 630 922

Informaci v rozsahu stanoveném právními předpisy vyhotovíme bez zbytečného odkladu (nejdéle do 30 dnů od obdržení žádosti) a předáme Vám ji elektronicky e-mailem, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace máme právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím, např. náklady na poštovní zásilku.

Na výše uvedené adrese nás dále můžete kdykoliv požádat o přenos osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo uzavřené smlouvy, na jiného správce.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany nebo ze strany námi zvolených zpracovatelů k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených zákonem, můžete se domáhat nápravy u muzea. Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Změna Vašich osobních údajů

Pro náležité a správné zpracování je třeba nám oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde. V případě, že vlastní činností zjistíme, že Vaše osobní údaje nejsou pravdivé či úplné, budete vyzváni k opravě; neprovedení opravy může mít vliv na služby, které Vám poskytujeme.

Tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.muzeum-melnik.cz.

Regionální muzeum Mělník,
příspěvková organizace
nám. Míru 54, 276 01 Mělník

Tel.: 315 630 936
E-mail: pokladna@muzeum-melnik.cz

Otevřeno celoročně:
út - ne 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

Více...

 

Sociální sítě

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Podporují nás


nahoru